ThinClientSpecialist

Algemene voorwaarden


Inhoudsopgave:

Artikel 1 Definities
Artikel 2 Identiteit van de Ondernemer
Artikel 3 Toepasselijkheid
Artikel 4 Het aanbod
Artikel 5 De Overeenkomst
Artikel 6 Herroepingsrecht
Artikel 7 Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 Demo's
Artikel 9 Levering & uitvoering
Artikel 10 Betaling
Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
Artikel 12 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
Artikel 13 Garantie/Service
Artikel 14 Aansprakelijkheid
Artikel 15 Klachtenregeling
Artikel 16 Toepasselijkheid recht en geschilbeslechting
Artikel 17 Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 18 Wijzigen AVW

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Bedenktijd: de termijn de Klant gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht.
1.2 Klant: de eindklant, en ook reseller noemen wij in deze AVW Klant, waaronder natuurlijke personen worden verstaand indien en voor zover zij ondernemer en geen consument zijn en daarnaast rechtspersonen en ook hun rechtsopvolgers worden verstaan.
1.3 kalenderdag
1.4 Duurtransactie: een Overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leveringen- en/of afname verplichting in de tijd is gespreid.
1.5 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Klant of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
1.6 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.
1.7 Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de Ondernemer ter beschikking stelt en die de Klant kan invullen wanneer hij gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht.
1.8 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt.
1.9 AVW: Deze algemene voorwaarden voor levering van producten door de Ondernemer en het verrichten van diensten en werkzaamheden door de Ondernemer, van welke aard dan ook.
1.10 Overeenkomst(en): de tussen Klant en Ondernemer gesloten Overeenkomst(en) waarop deze AVW van toepassing zijn verklaard.
1.11 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 - Identiteit van de Ondernemer
ICT Specialist B.V. (ThinClientSpecialist)
Spanjelaan 6
9403 DP Assen
Telefoon: 085-40 11 384
Email: info@ThinClientspecialist.com
KvK-nummer: 65 96 27 45
Btw-nummer: NL856335381B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
3.1 Deze AVW zijn van toepassing op alle Overeenkomsten op grond waarvan Ondernemer zaken of Diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook levert aan een Klant.

3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze AVW aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt afgesloten, worden aangegeven dat de AVW bij de Ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos aan hen zullen worden toegezonden.

3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten kan, in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze AVW langs elektronisch weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal, voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van deze AVW langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan hen zullen worden toegezonden.
3.4 Voor het geval dat naast deze AVW tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
3.5 Indien één of meerdere bepalingen van deze AVW op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de Overeenkomst en deze AVW voor het overige onverminderd van kracht en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht neemt.
3.6 Situaties die niet in deze AVW zijn geregeld dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze AVW.
3.7 Onduidelijkheden over uitleg of inhoud van een of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden 'naar de geest' van deze AVW.
3.8 De toepasselijkheid van enige (algemene) voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.9 Deze AVW zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met de Ondernemer voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3.10 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 4 - Het aanbod van de Ondernemer
4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod en alle andere uitingen van de Ondernemer zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Prijslijsten, brochures, catalogi, folders en andere gegevens die door de Ondernemer zijn verstrekt, binden de Ondernemer niet, behoudens indien door de Ondernemer schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld. De Ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen zonder de Klant hiervan op de hoogte te stellen.
4.3 Het aanbod bevat een omschrijving van de geboden diensten en/of producten. Spel-, prijs-, of drukfouten zijn onder voorbehoud, tevens geldt dit voor de getoonde afbeeldingen.
4.4 Alle afbeeldingen, specificatiegegevens, prijzen en omschrijvingen in het aanbod kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
4.5 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk moet zijn wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
4.6 De door de Ondernemer geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten en overige heffingen.
4.7 Kosten van montage, installatie, implementatie en inbedrijfstelling, begeleiding, onderricht en daarmee samenhangende reis- en verblijfkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij dit schriftelijk expliciet is vermeld.

Artikel 5 - De Overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden.
5.3 De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.4 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten

6.1 Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 48 uur na bestelling van het product.
6.2 Tijdens de bedenktijd zal de klant, in geval hij het product reeds heeft ontvangen, zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in de mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, onbeschadigd, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6.3 Wanneer de Klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 48 uur na bestelling van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de klant te doen middels het modelformulier.
6.4 Indien de klant niet binnen de Bedenktijd kenbaar heeft gemaakt, op de manier zoals genoemd onder 6.3, dat hij gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, is de koop definitief.
6.5 Nadat de klant, binnen de Bedenktijd, kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht en in geval hij het product reeds heeft ontvangen, dient de klant het product uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst retour te sturen. Bij niet tijdige terugzending in de zin van de vorige volzin is de koop definitief.
Bij levering van diensten

6.6 Bij levering van diensten heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 48 uur, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
6.7 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de klant zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
7.1 Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht uit artikel 6, komen de kosten van terugzending voor rekening van de klant.
7.2 Wanneer de klant het product voor meer heeft gebruikt dan nodig is om te beoordelen of hij het product daadwerkelijk wil houden, is de klant aansprakelijk voor de waardevermindering.
7.3 Bij levering van diensten moet de klant redelijke kosten van een deels gebruikte dienst betalen als hij een dienst (rechtmatig) beëindigt voor het einde van de bedenktijd.
7.4 Indien de klant reeds een aankoopbedrag heeft betaald, zal ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen terugbetalen. De termijn van 8 dagen begint te lopen de dag nadat de klant aan ondernemer heeft laten weten dat hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. Wanneer ondernemer de retour gezonden producten echter nog niet (in goede staat) heeft terugontvangen, mag zij wachten met terugbetalen tot het product haar daadwerkelijk heeft bereikt of tot de klant een bewijs kan overleggen dat hij het product heeft teruggezonden.

Artikel 8 - Demo's
Indien de klant gebruik maakt van een demo, moet de demo binnen 30 dagen onbeschadigd, in originele verpakking, worden teruggezonden (tenzij anders overeengekomen). Tevens moet bij deze retourzending informatie zijn inbegrepen over de gegevens van de klant, zodat de ondernemer weet van wie zij deze demo ontvangt. Indien de demo niet, binnen 30 dagen, teruggestuurd is, zullen de kosten in rekening worden gebracht. Dit geldt tevens wanneer de geretourneerde demo niet voldoet aan de gestelde voorwaarden. Kosten voor verzending dienen te worden betaald door de klant.

Artikel 9 - Levering en uitvoering
9.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
9.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
9.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze AVW is vermeld, zal de ondernemer ernaar streven de door hem geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed en uiterlijk binnen 30 dagen na besteldatum uit te voeren, tenzij anders vermeld aan de Klant.
9.4 Opgegeven (op)leveringstermijnen, in welke vorm dan ook, zijn slechts streefdata en hebben nimmer de strekking fataal te zijn. De overschrijding van een genoemde (op)leveringstermijn brengt de ondernemer derhalve nimmer in verzuim en leidt niet tot een verplichting tot schadevergoeding of tot andere rechten als bedoeld in artikel 6:80 e.v. BW. In alle gevallen –derhalve ook ingeval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste leveringstermijn of opleverdatum zijn overeenkomen- komt de ondernemer slechts in verzuim nadat de klant hem in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten opdat de ondernemer in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
9.5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk op de datum van de levering zal aan de klant op een duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
9.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 - Betaling
10.1 Voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum.
10.2 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer door te geven.
10.3 Vanaf het moment dat klant de betalingstermijn heeft overschreden is zij over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd en is ondernemer gerechtigd de vordering ter incassering uit handen te geven, in welk geval klant daarnaast tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

10.4 De klant is niet bevoegd tot verrekening of opschorting.

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
11.1 Door de ondernemer geleverde zaken blijven zijn eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de Klant uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door de ondernemer geleverde zaken aan de Ondernemer verschuldigd is. Indien de Ondernemer zulks nodig oordeelt, heeft de ondernemer het recht van de klant zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.
11.2 De klant heeft niet het recht de niet (volledig) betaalde zaken in pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enig ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.
11.3 Indien ten gevolge van be- of verwerking door de klant het eigendomsrecht van de ondernemer rustend op de door de ondernemer geleverde zaken verloren is gegaan, is de klant verplicht onverwijld ten behoeve van de ondernemer een bezitloos pandrecht te vestigen op de zaken ontstaan na de be- of verwerking.
11.4 De ondernemer is te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de klant (of derden) bevinden, maar in eigendom toebehoren aan de ondernemer, onder zich te nemen, zodra de Ondernemer in redelijkheid kan aannemen dat de reële kans bestaat dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor de ondernemer voortvloeien uit het gemene recht: met name behoudt de ondernemer ook het recht de klant na het onder zich nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.
11.5 Wanneer de klant enige betalingsverplichting niet of niet tijdig nakomt, alsook ingeval van (aanvraag van) surseance, faillissement, onder curatelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van de klant, is de ondernemer gerechtigd de door de ondernemer geleverde zaken terug te nemen. De klant machtigt de ondernemer hiertoe onherroepelijk elke plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
11.6 De klant is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en op verzoek van de ondernemer deze verzekering aan te tonen.

Artikel 12 - Teruggave ter beschikking gestelde zaken
12.1 Indien de ondernemer aan de Klant bij de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld is de klant gehouden het geleverde op diens schriftelijke verzoek binnen 8 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Klant deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
12.2 Indien de klant, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder punt 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft de ondernemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de Klant te verhalen.

Artikel 13 - Garantie/service
13.1 De ondernemer verstrekt aan de klant geen enkele garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Met inachtneming van het elders in deze AVW bepaalde, garandeert de ondernemer de deugdelijkheid van de gebruikte materialen en de juiste werking overeenkomstig de tussen partijen gesloten overeenkomst van de door de ondernemer geleverde zaken en/of diensten in algemene zin. De garantie strekt (gezien de aard daarvan) niet tot het verzekeren van foutloze werking van computerprogrammatuur. Deze garantie geldt voor een periode van 90 dagen vanaf de levering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Garantie voor door de ondernemer van derden betrokken zaken of diensten, inclusief software en andere zaken die onderwerp zijn van een intellectueel eigendomsrecht strekt nimmer verder dan de garantie welke aan de ondernemer in dit kader is verstrekt. De ondernemer biedt uitdrukkelijk geen garantie voor verbindingen met de eigen apparatuur van de klant met de door de ondernemer geleverde aansluitingen indien daaraan eigen apparatuur van de klant gekoppeld is, of is geweest.
13.2 De ondernemer staat er niet voor in dat aan de klant ter beschikking gestelde programmatuur geschikt is voor het feitelijke en beoogde gebruik door de klant. De ondernemer garandeert evenmin dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken of dat steeds alle fouten en gebreken worden verbeterd. Evenmin garandeert de ondernemer dat de geleverde zaken en/of diensten niet gehackt kunnen worden, dan wel niet met een virus besmet kunnen raken, of niet geraakt kunnen worden door enig ander van buiten komend onheil.
13.3 Aanspraken onder de garantie dienen schriftelijk te worden gemeld aan de ondernemer.
13.4 Alle garantieaanspraken vervallen indien:
i de klant zelf wijzigingen in en/of reparaties aan het geleverde (heeft) verricht dan wel door derden, niet ingeschakeld door de ondernemer, laat of heeft laten verrichten; en/of,
ii het geleverde niet nauwkeurig wordt of is gebruikt of niet is behandeld volgens de bijgeleverde of toepasselijke (fabrieks-) voorschriften en/of gebruiksaanwijzing c.q. gebruikershandleiding; en/of,
iii de in de gebruiksaanwijzing c.q. gebruikershandleiding gegeven aanwijzingen/instructies niet of niet juist zijn of worden opgevolgd; en/of,
iv in of ten aanzien van het geleverde een softwareaanpassing heeft plaatsgevonden die niet door de ondernemer of zonder zijn toestemming is geschied; en/of,
v het geleverde door de Klant wordt of is gebruikt of toegepast voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd; en/of,
vi het geleverde wordt of is gebruikt op een wijze of voor een doel welke voor de Ondernemer redelijkerwijs niet was te verwachten.
vii het geleverde wordt besmet met een virus, of door een andere van buiten komende oorzaak wordt beïnvloed.
13.5 Eventuele (extra) kosten voor de ondernemer voortvloeiende uit omstandigheden en/of het vaststellen van de omstandigheden die tot het vervallen van de garantie hebben geleid, worden aan de klant doorberekend.
13.6 Voor verbruiksartikelen en diensten geldt geen garantie.
13.7 Niet-nakoming door de klant van een of meer van verplichtingen uit enige met de ondernemer gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichtingen leidt tot opschorting van de garantieverplichtingen van de ondernemer, zonder dat een waarschuwing of aanmaning ter zake van de niet nagekomen verplichting is vereist.
13.8 Voldoening van de garantieplicht geldt als aanspraak onder de garantie. De ondernemer heeft het recht om dienstverlening (zoals hernieuwde installatie van software of configuratiewerkzaamheden) die noodzakelijk wordt door of samenhangt met vervanging of reparatie van hardware onder de garantie als bedoeld in het eerste lid, aan de klant in rekening te brengen.
13.9 Gedurende de garantieperiode, zal de ondernemer naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen wanneer de geleverde zaken en/of diensten niet aan de voorafgaand schriftelijk vastgelegde specificaties voldoen en dit aan de ondernemer valt toe te rekenen. De ondernemer garandeert niet dat de geleverde zaken en/of diensten onder alle omstandigheden zonder onderbreking of zonder gebreken zal functioneren of dat alle gebreken zullen kunnen worden hersteld of verbeterd.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid
14.1 Eventuele aansprakelijkheid van de ondernemer is beperkt tot vergoeding van daadwerkelijk geleden directe schade en is beperkt tot de waarde van de door de ondernemer geleverde zaken of diensten. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de voor de waarde van de door de ondernemer geleverde zaken of diensten vastgesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor 6 maanden. De aansprakelijkheid van de ondernemer zal in geen geval hoger zijn dan € 10.000,-, althans - indien van toepassing - het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door de ondernemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat de ondernemer in verband met die verzekering draagt.
14.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a redelijke extra kosten boven de kosten overeengekomen in de overeenkomst die de klant zou moeten maken om de prestatie van de ondernemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van de klant wordt ontbonden.
b redelijke kosten die de klant heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat de ondernemer op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
c redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
d redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
14.3 De aansprakelijkheid van de ondernemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de klant, schade verband houdende met het gebruik van door de klant aan de ondernemer voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door de klant aan de ondernemer voorgeschreven toeleveranciers, alsook schade die in eerste instantie door derden werd geleden is uitgesloten. Verder is de ondernemer niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met, of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van hosting, server- of internettoegang, een gebrek in de beveiliging van opgeslagen gegevens van de klant, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, wijzigingen in inbelnummers, login procedure, accounts en/of emailadressen.
14.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant binnen 48 uur na het optreden van enige grond voor aansprakelijkheid van de ondernemer deze schriftelijk bij de ondernemer meldt en de ondernemer in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn tot herstel wordt gesteld en de ondernemer ook na die termijn in gebreke blijft. Een claim voor schadevergoeding tegen de ondernemer vervalt na verloop van één maand nadat de grond voor aansprakelijkheid is ontstaan en de ondernemer niet op de juiste manier van de claim in kennis is gesteld. Indien de klant de ondernemer binnen 48 uur na het ontstaan van de grond voor aansprakelijkheid hiervan melding heeft gedaan en de ondernemer in gebreke heeft gesteld en de ondernemer binnen een maand na het ontstaan van de grond voor aansprakelijkheid van de claim in kennis heeft gesteld met inachtneming van het in de voorgaande zin gestelde, vervalt de claim indien de klant niet binnen 6 maanden na het ontstaan van de grond voor aansprakelijkheid een procedure tegen de ondernemer start bij de bevoegde rechtbank.
14.5 De klant vrijwaart de ondernemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door de ondernemer geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover de klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.
14.6 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze AVW gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan de ondernemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
14.7 De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig maken van volledige reservekopieën van gegevens-, programma- en andere bestanden. In het geval van verlies van data is de aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt tot de vervangingswaarde van de desbetreffende gegevensdragers.
14.8 Voldoening aan de geldende aansprakelijkheidsverplichtingen en/of uitkering door de verzekeraar van de ondernemer of betaling door de ondernemer van de vastgestelde schade waarvoor de ondernemer aansprakelijk is geldt als enige en algehele schadevergoeding. Voor het overige vrijwaart de klant de ondernemer uitdrukkelijk en volledig, eveneens voor aanspraken van derden die hun oorzaak vinden in enig facet van (w.o. de uitvoering van) de overeenkomst.

Artikel 15 - Klachtenregeling
15.1 Klachten kunnen worden gemeld via info@ThinClientspecialist.com.
15.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 48 uur volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd.
15.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 Dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 Dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant antwoord kan verwachten.
15.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil dat vatbaar is voor de geschillenbeslechting zoals omschreven in artikel 16 van deze AVW.
15.5 Een klacht schort de verplichtingen van ondernemer en klant niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
15.6 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 16 - Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
16.1 Op Overeenkomsten tussen de Ondernemer en de klant en ieder aanbod van de ondernemer waarop deze AVW betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2 Het Weens Koopgedrag is niet van toepassing.
16.3 Tot beslechting van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een Overeenkomst waarop deze AVW van toepassing zijn, is de rechtbank Noord-Nederland bij uitsluiting bevoegd.

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Afwijkingen en aanvullingen van deze AVW zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Artikel 18 - Wijzigen AVW
De ondernemer kan tijdens de looptijd van een overeenkomst deze AVW veranderen. De ondernemer moet de gewijzigde voorwaarden dan opsturen naar de klant. Op het moment dat de nieuwe voorwaarden nadelig zijn voor de Klant, dan kan de klant deze afwijzen of de overeenkomst per direct ontbinden.